Catania, minorenne nigeriana denuncia i trafficanti: cinque arresti per tratta di esseri umani